VIDEO ZO ŠKOLENIA

Subjekty v ponuke uchádzača

Aké rozlišuje zákon osoby, s ktorými sa môžete stretnúť v ponukách? Objasníme si, kedy ide o subdodávateľa, tzv. inú osobu či "vlastnú kapacitu" ako aj to, aké podmienky sa na tieto osoby vzťahujú.

Registrovať | 30
Subjekty v ponuke uchádzača

Uchádzači v mnohých prípadoch využívajú nielen svoje kapacity, ale aj kapacity subdodávateľov, či iných osôb. Medzi ich rozlíšením je však tenká čiara. Kto je považovaný za subdodávateľa a kto za inú osobu? Kedy hovoríme o vlastných a kedy o cudzích kapacitách? Aké podmienky a požiadavky sa vzťahujú na tieto hospodárske subjekty? A čo ak je uchádzačom zahraničná právnická osoba, ktorá na Slovensku podniká prostredníctvom svojej organizačnej zložky?


Vo videu zo školenia sa dozviete aj:

  • Aký je rozdiel medzi subdodávateľom a inou osobou
  • Ako rozlíšiť vlastné a cudzie kapacity uchádzača pri odborných kapacitách (expertoch) a strojovom vybavení
  • Ako posudzovať splnenie podmienok účasti podľa §32 ak ponuku predkladá zahraničná právnická osoba s organizačnou zložkou na Slovensku?
  • Je možná zmena v osobe uchádzača počas realizácie obstarávania?
  • Ako využiť mechanizmus porušenia profesijných činností vo svoj prospech
Zaregistrujte sa
Uhraďte poplatok
Užívajte si obsah

Registrácia

Nahrávam