Revolučné novinky v eurofondovom verejnom obstarávaní platné od 18. novembra 2020 - ČASŤ 2

11. 03. 2021
Mgr. Branislav Hudec
20m
ODBORNÝ ČLÁNOK

Pokračujeme v predstavovaní revolučných zmien v eurofondovom verejnom obstarávaní. V druhej časti sa dozviete aj o zmenách v zákazkách s nízkou hodnotou či spôsobe predkladania dokumentácie.

Koncom roka 2020 sa podarilo priniesť zásadné zmeny v pravidlách na kontrolu zákaziek, financovaných z fondov EÚ. Aktualizoval sa Systém riadenia EŠIF na programové obdobie 2014-2020, keď bola vydaná jubilejná verzia 10 a aktualizovali sa aj mnohé metodické pokyny k eurofondovému verejnému obstarávaniu, a to napr. Metodický pokyn CKO č. 5 k finančným opravám, Metodický pokyn CKO č. 12 k zákazkám nespadajúcim pod pôsobnosť zákona o verejnom obstarávaní, Metodický pokyn CKO č. 14 k zákazkách s nízkou hodnotou (aktuálne sa limit spojený so zverejňovacími povinnosťami zvýšil na 50 000 eur bez DPH) a mnohé ďalšie. Najmä v systéme kontroly sa podarilo presadiť redukciu počtu kontrol a ďalšia zásadná vec je predstavenie zámeru pripraviť jednotnú príručku, ktorej ambíciou bude priniesť jednotné pravidlá kontroly zákaziek pre všetky operačné programy. Všetko sú to návrhy na zjednodušenie s cieľom zefektívniť a urýchliť proces zadávania zákaziek, ktoré boli navrhované už v minulom období, ale stretli sa s odmietavým postojom riadiacich orgánov, ktoré trvali na svojich striktnejších pravidlách s odvolaním sa na potrebu zohľadňovať špecifiká svojho operačného programu. Aj tomto kole väčšina riadiacich orgánov uplatnila zásadné pripomienky, ktoré boli Centrálnym koordinačným orgánom v tých podstatných častiach vyhodnotené ako neakceptované a nakoniec riadiace orgány akceptovali tento spôsob vyhodnotenia pripomienok, čo bolo príjemným a pozitívne vnímaným prekvapením.

Cieľom tohto článku tak bude predstaviť a vysvetliť aktuálne zmeny v zadávaní eurofondových zákaziek, ktoré je z určitou „nadsázkou“ možné označiť za revolučné...


POKRAČOVANIE - ČASŤ 2:

Jednotná príručka pre prijímateľov ku kontrole verejného obstarávania

Systém riadenia vo verzii 10 zároveň predstavil zámer Centrálneho koordinačného orgánu pripraviť jednotnú príručku pre žiadateľov/prijímateľov upravujúcu kontrolu verejného obstarávania a obstarávania v záujme zavedenia jednotných pravidiel a bezvýhradného zosúladenia pravidiel určených pre žiadateľov/prijímateľov s pravidlami určenými Systémom riadenia EŠIF a metodickými pokynmi a vzormi CKO za oblasť verejného obstarávania a obstarávania. Príručka prinesie jednotné pravidlá naprieč všetkými operačnými programami, ktoré usmerňuje a koordinuje CKO, prinesie jednotné pravidlá na výkon kontroly, jednotné vzorové dokumenty, najčastejšie zistenia a hlavným cieľom je pravidlá zjednodušiť a vypustiť požiadavky na vypracovanie takých príloh a vyhlásení, ktoré nie sú nevyhnutné k zadaniu zákazky v súlade s pravidlami nastavenými zákonom o verejnom obstarávaní a požiadavkami Európskej komisie alebo auditu. Zámer predstaviť jednotnú príručku nie je nový, snahy o jej zavedenie tu boli už v októbri 2019, ale riadiace orgány nemali záujem a trvali na svojich zásadných pripomienkach, aby si pravidlá prispôsobovali špecifikám svojho operačného programu. Finálna verzia príručky je pripravená a čaká na pripomienky riadiacich orgánov, ktoré určite budú trvať na niektorých svojich špecifikách. Ostáva však veriť, že zámer sa podarí a jednotná príručka bude účinná v prvom kvartáli 2021. Ak si zároveň čitateľ myslí, že na toto programové obdobie 2014-2021 je už neskoro prichádzať s takýmito zmenami pravidiel, treba korektne uviesť, že zákazky verejného obstarávania a obstarávania budú v rámci tohto programového obdobia kontrolované až do konca roku 2023, t. j. ešte dlhé tri roky, nakoľko obdobie oprávnenosti v rámci programového obdobia 2014-2020 končí až k 31.12.2023. Zjednodušovanie pravidiel je teda stále aktuálne v záujme vyčerpania alokácie na jednotlivé operačné programy a postupné odbyrokratizovanie systému kontroly. Po vydaní jednotnej príručky bude riadiaci orgán povinný o tejto skutočnosti informovať všetkých prijímateľov mailom a zároveň bude povinný ju zverejniť na svojom webovom sídle medzi dokumentami určenými pre žiadateľov/prijímateľov. Zároveň webový odkaz na príručku uvedie v rámci všetkých výziev/vyzvaní vyhlásených po dátume jej zverejnenia na webovom sídle www.partnerskadohoda.gov.sk

Zmeny a zjednodušenia v eurofondových zákazkách s nízkou hodnotou

Kto už vyhlasoval a zadával zákazku s nízkou hodnotou, financovanú z fondov EÚ, ovláda pravidlo, podľa ktorého sú eurofondové zákazky s nízkou hodnotou od určitého finančného limitu transparente zverejnené na webe prijímateľa a informácia o zverejnení publikovaná na www.partnerskadohoda.gov.sk. Uvedené bolo naplnením požiadavky Európskej komisie v rámci ex ante kondicionality „Verejné obstarávanie“ na transparentné pravidlá týkajúce sa zadávania zákaziek mimo pôsobnosť európskych smerníc o verejnom obstarávaní. Na začiatku programového obdobia bol limit na zverejnenie od 5 000 eur, neskôr sa zvýšil na 15 000 eur, následne na 30 000 eur a aktuálne s vydaním verzie 10 Systému riadenia EŠIF sa zákazky s nízkou hodnotou, financované z fondov EÚ delia na zákazky nad 50 000 eur bez DPH a zákazky do 50 000 eur bez DPH. Zároveň sa zjednotila lehota na ich kontrolu zo strany príslušného riadiaceho orgánu, a to na 15 pracovných dní odo dňa doručenia kompletnej dokumentácie zo strany prijímateľa.

Ďalšou podstatnou zmenou je úprava procesných pravidiel spojených so zadávaním zákaziek s nízkou hodnotou (aktuálne) nad 50 000 eur bez DPH. Okrem zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk bolo vždy prítomné pravidlo o povinnom oslovení minimálne troch vybraných záujemcov so žiadosťou o predloženie ponuky. Aktuálne sa dané pravidlo zmenilo na fakultatívne a prijímateľ súčasne so zverejnením výzvy na predkladanie ponúk a jej zaslaním na zverejnenie na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk iba môže zaslať túto výzvu vybraným záujemcom. Zároveň bolo doplnené pravidlo, že aj v prípade zákaziek s nízkou hodnotou nad 50 000 EUR bez DPH, je možné určiť úspešného uchádzača a predpokladanú hodnotu zákazky jedným úkonom. V prípade voľby tohto postupu musí prijímateľ disponovať minimálne dvomi ponukami, nakoľko okrem úspešného uchádzača určuje zároveň predpokladanú hodnotu zákazky. Ak by prijímateľovi neboli predložené dve ponuky, je možné pre účely určenia predpokladanej hodnoty zákazky použiť aj cenové ponuky identifikované cez webové rozhranie alebo minimálne jednu ďalšiu cenu identifikuje pomocou centrálneho registra zmlúv (CRZ) a spolu s ponukou predloženou na základe výzvy na predkladanie ponúk určiť z cenových údajov predpokladanú hodnotu zákazky. Samozrejme v prípade určovania úspešného uchádzača a PHZ jedným úkonom je potrebné pamätať na všetky procesné povinnosti spojené s publikovaním výzvy na predkladanie ponúk.

Pri oboch typoch zákaziek s nízkou hodnotou (nad 50 000 eur/do 50 000 eur) bolo aktualizované a doplnené pravidlo pre prípady jedinečného predmetu zákazky. V týchto prípadoch prijímateľ osloví záujemcu, ktorý je spôsobilý realizovať jedinečný predmet zákazky alebo disponuje ponukou záujemcu spôsobilého realizovať jedinečný predmet zákazky. Jedinečnosť predmetu zákazky musí byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 dodávateľ znáša prijímateľ. Novinkou je (ide o požiadavku niektorých riadiacich orgánov), aby súčasťou odôvodnenia jedinečnosti predmetu zákazky bolo vyhlásenie prijímateľa k overeniu hospodárnosti, a to najmä porovnanie jedinečného predmetu zákazky s inou zákazkou, ktorá vykazuje určité spoločné znaky. Uvedené samozrejme nezbavuje povinnosti riadiaceho orgánu overiť hospodárnosť výdavkov zákazky vlastnými nástrojmi pomenovanými v Metodickom pokyne CKO č. 18 (napr. prieskum trhu, finančné limity, odborný posudok a pod.). Odôvodnenie k jedinečnému predmetu zákazky, resp. k predmetu zákazky, v rámci ktorého nie je možné vykonať prieskum trhu, musí byť súčasťou dokumentácie k zákazke. Aj v tomto výnimočnom prípade je však povinnosťou prijímateľa zverejniť zákazku na webovom sídle a zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk, čo sa pochopiteľne týka iba tých eurofondových zákaziek s nízkou hodnotou nad 50 000 eur. Bolo tiež doplnené, že v prípade, ak ide o jedinečný predmet zákazky, je prijímateľ povinný vypracovať záznam z prieskumu trhu iba v prípade, ak bola na základe zverejnenia zákazky predložená viac ako 1 ponuka (napr. aj ponuka, ktorá požiadavky verejného obstarávania nesplnila a záznam z prieskumu trhu v tomto prípade slúži ako auditná stopa na vysporiadanie sa s nesplnením týchto požiadaviek u dotyčného uchádzača).

Nepredkladanie dokumentácie k zákazke cez ITMS 2014+, ak je dokumentácia nahratá v elektronickom prostriedku

Kompletnú dokumentáciu k verejnému obstarávaniu prijímateľ predkladá na riadiaci orgán cez ITMS2014+, riadiaci orgán nie je oprávnený požadovať predloženie dokumentácie aj listinne a rovnako nie je oprávnený požadovať elektronické predkladanie dokumentácie, ak predmetná dokumentácia bola predložená, resp. sprístupnená cez ITMS2014+. Ako je to však s dokumentáciou, ktorá je nahratá v inom elektronickom prostriedku, napr. EKS alebo v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek v systému EVO alebo inom komerčnom elektronickom prostriedku? V týchto prípadoch je akceptovateľné, ak prijímateľ uvedie prostredníctvom hypertextového linku odkaz na dokumentáciu zverejnenú v elektronickom prostriedku použitom na účely zadávania zákazky (týka sa napr. zákaziek zadávaných s využitím elektronického trhoviska, kde systém EKS po uzavretí zmluvy automaticky vygeneruje súbor údajov zachytávajúcich priebeh zadávania zákazky, vrátane uzavretej zmluvy) alebo ak prijímateľ predloží cez ITMS2014+ prihlasovacie údaje, ktoré zabezpečia, že riadiaci orgán bude mať prístup k dokumentácii k zákazke, ktorá je nahratá v elektronickom prostriedku (napr. v systéme EVO), a to pre účely výkonu kontroly zákazky. Zároveň systém riadenia upozorňuje, že dokumentácia k postupu zadávania zákazky musí byť dostupná pre účely výkonu auditu a kontroly počas celej doby archivácie v súlade s § 39 ods. 3 zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku z EŠIF. Uvedené znamená, že ak by funkcionality príslušného elektronického prostriedku nevedeli zabezpečiť prístup k dokumentácii počas celej doby archivácie, resp. elektronický prostriedok by bol zrušený pred uplynutím doby archivácie, prijímateľ by bol povinný zabezpečiť nahratie kompletnej dokumentácie k dotknutým zákazkám do ITMS2014+. Ak časť dokumentácie nie je dostupná v príslušnom elektronickom prostriedku (napr. podklady k určeniu predpokladanej hodnoty zákazky, podklady k prípravným trhovým konzultáciám a predbežnému zapojeniu záujemcov), prijímateľ je povinný naďalej túto dokumentáciu predložiť cez ITMS2014+.

Zmeny a novinky v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť zákona o verejnom obstarávaní

Zákazky, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť zákona o verejnom obstarávaní majú procesné pravidlá na ich zadávanie a kontrolu, v prípade spolufinancovania z fondov EÚ, upravené v Metodickom pokyne CKO č. 12. Aké zmeny sa pripravili v predmetnom metodickom pokyne?

Pri zákazkách v režime výnimky (ak boli financované z fondov EÚ) vždy platilo pravidlo, že ich zadanie musí byť spojené s preukázaním hospodárnosti, a to spravidla formou prieskumu trhu. Aktuálne bolo doplnené všeobecné pravidlo, že ako alternatíva prieskumu trhu je akceptovateľné aj preukázanie hospodárnosti zo strany prijímateľa na základe finančných limitov, percentuálnych limitov alebo benchmarkov určených na danú skupinu výdavkov príslušným riadiacim orgánom alebo s využitím inštitútu odborného/znaleckého posudku, v súlade s metodickým pokynom CKO č. 18 k overovaniu hospodárnosti výdavkov.

Doplnené boli osobitné pravidlá pre špecifické typy zákaziek podľa § 1 ods. 2 písm. j) zákona o verejnom obstarávaní na nákup vysielacieho času alebo zaradenie, poskytnutie alebo odvysielanie programu alebo iného komunikátu, ktorá sa zadáva vysielateľovi programovej služby, poskytovateľovi audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie alebo poskytovateľovi obdobnej služby určenej na poskytovanie zvukových záznamov. V týchto prípadoch sa nevyžaduje záväzné vykonanie prieskumu trhu, ale je potrebné preukázať hospodárnosť výdavkov vynaložených v prospech poskytovateľa služieb. V prípade vykonania prieskumu trhu na overenie hospodárnosti výdavkov pre zadávaný predmet zákazky je nevyhnutné vziať do úvahy okrem ponúkanej ceny, príp. zľavy z cenníkovej ceny vysielateľa/poskytovateľa aj sledovanosť/počúvanosť oslovených subjektov na základe auditovaného prieskumu návštevnosti oslovených médií v relevantnom období. Predmetná výnimka je špecifická tým, že vykonaním jedného prieskumu trhu na overenie hospodárnosti, prijímateľ môže rozhodnúť o zadaní zákazky viacerým vysielateľom/poskytovateľom, a to s prihliadnutím na predmet a nastavené parametre kampane (vysielaný objem, nasadenie, formát, cieľová skupina, sezóna vysielania, a pod.). Pri každom nákupe vysielacieho času pritom musí prijímateľ zohľadniť efektivitu zásahu na cieľovú skupinu (divákov/poslucháčov) s prihliadnutím na cenu. Medzi ďalšie nástroje na overenie hospodárnosti výdavkov patrí porovnanie s predchádzajúcim alebo aktuálnym plnením na rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky, prieskum trhu prostredníctvom informácií z webu (napr. zverejnené cenníky) alebo iné nástroje podľa metodického pokynu CKO č. 18 k overovaniu hospodárnosti výdavkov, pričom je nevyhnutné zohľadniť parametre predmetu zákazky na trhu v konkrétnom čase.

Čo sa týka fázy kontroly, v ktorej sa kontrolujú zákazky v režime výnimky, tak obligatórna je iba kontrola po uzavretí zmluvy/zadaní objednávky. Prijímateľ sa však môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na kontrolu pred podpisom zmluvy, ak ide o zákazku v režime výnimky vo finančnom limite nadlimitnej zákazky alebo, ak ide o zákazku nad 100 000 eur zadávanú osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP. Zároveň sa odporúča, aby prijímateľ určil odkladaciu podmienku účinnosti v zmluve, uzavretej s úspešným dodávateľom v prípade zákaziek, ktoré neboli predmetom druhej ex ante kontroly pred uzavretím zmluvy.

Zmeny zaznamenala aj kapitola, ktorá sa týka pravidiel obstarávania a kontroly zákaziek zadávaných osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP, zjednodušene povedané, pravidlá pre malých a stredných podnikateľov, ktorí si väčšinu zákazky hradia z vlastných zdrojov.

Zákazky zadávané dotovanými osobami v hodnote nad 100 000 eur boli po vzore zákaziek s nízkou hodnotou vyhlasované zverejnením výzvy na predkladanie ponúk na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení bola zároveň publikovaná na www.partnerskadohoda.gov.sk, pričom podľa aktualizovaných pravidiel bola vypustená povinnosť spolu so zverejnením výzvy aj osloviť minimálne troch potenciálnych dodávateľov (oslovenie zostalo iba v rovine fakultatívnosti). V prípade, ak by bola predložená v prípade tohto typu zákaziek iba jedna ponuka, prijímateľ dohľadá minimálne jednu ďalšiu ponuku na webe alebo ju identifikuje pomocou CRZ alebo využije niektorý z nástrojov na overenie hospodárnosti, napr. prieskum trhu alebo odborný posudok. Pravidlo podľa predchádzajúcej vety vyplynulo z pripomienok Ministerstva financií SR a súvisí s preukázaním hospodárnosti.

Ďalšie zmeny a aktualizácie

Aktualizáciou prešiel aj metodický pokyn CKO č. 5 k finančným opravám, a to najmä vo vzťahu k potrebe zohľadniť redukciu fáz, v ktorej sa zákazky kontrolovali a zmeny vo finančnom limite zákazky s nízkou hodnotou (zvýšenie limitu z 30 000 eur na 50 000 eur). Zároveň sa upravila výška finančnej opravy v prípade nedovolených zmien zmluvy, ktoré však dodatkom nenavýšili hodnotu pôvodnej zmluvy o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Úpravy týkajúce sa redukcie počtu povinných kontrol boli premietnuté aj do Metodického pokynu CKO č. 36 ku kontrole zákaziek zadávaných na základe rámcovej dohody a v rámci dynamického nákupného systému a aktualizovaný bol aj Vzor CKO č. 14 (vzorové kontrolné zoznamy, ktoré používajú na účely výkonu kontroly riadiace orgány boli zjednodušené vypustením niektorých kontrolných otázok viažucich sa k zisteniam, ktoré nemali vplyv na výsledok zadávania zákazky). Ďalšie zmeny sa pripravujú koncom apríla 2021 a spoločným menovateľom je naďalej zjednodušovanie, ale pri zachovaní transparentnosti, samozrejme aj s ohľadom na to, čo dovolia v rámci medzirezortného pripomienkového konania týchto metodických pokynov riadiace orgány, sprostredkovateľské orgány, certifikačný orgán a orgán auditu.

;