Revolučné novinky v eurofondovom verejnom obstarávaní platné od 18. novembra 2020 - ČASŤ 1

08. 03. 2021
Mgr. Branislav Hudec
20m
ODBORNÝ ČLÁNOK

Koncom roka 2020 sa podarilo priniesť zásadné zmeny v pravidlách na kontrolu zákaziek, financovaných z fondov EÚ. V tomto článku sa dozviete ako sa upravila povinnosť kontroly verejného obstarávania v jednotlivých fázach obstarávania.

Koncom roka 2020 sa podarilo priniesť zásadné zmeny v pravidlách na kontrolu zákaziek, financovaných z fondov EÚ. Aktualizoval sa Systém riadenia EŠIF na programové obdobie 2014-2020, keď bola vydaná jubilejná verzia 10 a aktualizovali sa aj mnohé metodické pokyny k eurofondovému verejnému obstarávaniu, a to napr. Metodický pokyn CKO č. 5 k finančným opravám, Metodický pokyn CKO č. 12 k zákazkám nespadajúcim pod pôsobnosť zákona o verejnom obstarávaní, Metodický pokyn CKO č. 14 k zákazkám s nízkou hodnotou (aktuálne sa limit spojený so zverejňovacími povinnosťami zvýšil na 50 000 eur bez DPH) a mnohé ďalšie. Najmä v systéme kontroly sa podarilo presadiť redukciu počtu kontrol a ďalšia zásadná vec je predstavenie zámeru pripraviť jednotnú príručku, ktorej ambíciou bude priniesť jednotné pravidlá kontroly zákaziek pre všetky operačné programy. Všetko sú to návrhy na zjednodušenie s cieľom zefektívniť a urýchliť proces zadávania zákaziek, ktoré boli navrhované už v minulom období. Stretli sa však s odmietavým postojom riadiacich orgánov, ktoré trvali na svojich striktnejších pravidlách s odvolaním sa na potrebu zohľadňovať špecifiká svojho operačného programu. Aj v tomto kole väčšina riadiacich orgánov uplatnila zásadné pripomienky, ktoré boli Centrálnym koordinačným orgánom v podstatných častiach vyhodnotené ako neakceptované. Riadiace orgány nakoniec akceptovali tento spôsob vyhodnotenia pripomienok, čo bolo príjemným a pozitívne vnímaným prekvapením.

Cieľom tohto článku tak bude predstaviť a vysvetliť aktuálne zmeny pravidiel na výkon kontroly. Pripravovaný je aj druhý článok, ktorý vám ozrejmí aj ostatné zmeny v zadávaní eurofondových zákaziek, ktoré je s určitou „nadsázkou“ možné označiť za revolučné...


Zredukovali sme počty povinných kontrol 

Eurofondové kontroly poznajú tri fázy kontroly: prvá ex ante kontrola pred vyhlásením verejného obstarávania, druhá ex ante kontrola pred uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom a ex post kontrola po uzavretí zmluvy s úspešným uchádzačom. Samozrejme nie všetky zákazky musia prejsť všetkými fázami, ale všetky tieto kontroly museli strpieť najmä nadlimitné zákazky. A aj keď taká druhá ex ante kontrola je Systémom riadenia EŠIF už viac ako 2 roky nastavená ako fakultatívna, riadiace orgány ju napriek tomu v zmysle ich interných pravidiel zadefinovaných na úrovni príručiek a celý proces kontroly tak predlžovali. Ako sa teda pravidlá na výkon kontroly zmenili?

Podľa nových pravidiel prvá ex ante kontrola nie je povinná a prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na prvú ex ante kontrolu na riadiaci orgán v prípade všetkých nadlimitných postupov zadávania zákaziek a podlimitných zákaziek na stavebné práce. V prípade doručenia dokumentácie k vyššie uvedeným postupom zadávania zákaziek zo strany prijímateľa, je povinnosťou riadiaceho orgánu skontrolovať návrhy dokumentácie k zákazke. Aké sú teda rozdiely v porovnaní s predchádzajúcimi pravidlami viažucimi sa k prvej ex ante kontrole? Povinná prvá ex ante kontrola nadlimitných zákaziek sa zmenila na dobrovoľnú, čiže prijímateľ sám odhadne mieru svojej istoty ohľadom správnosti nastavenia podmienok súťaže, prípadne svoje časové možnosti, nakoľko trvanie ex ante kontroly častokrát z dôvodov na strane riadiacich orgánov trvá dlhšie, ako je určená lehota na tento typ kontroly (15 pracovných dní). Tento „proklientsky“ zameraný prístup ďalej pokračuje v možnosti pre prijímateľa zaslať na prvú ex ante kontrolu aj dokumentáciu k podlimitnému postupu zadávania zákazky na stavebné práce, keďže stavebné práce majú podstatne vyššie finančné limity ako zákazky na tovary alebo služby. Zároveň bolo doplnené pravidlo, podľa ktorého ak prijímateľ po ukončení prvej ex ante kontroly, ale ešte vo fáze pred vyhlásením verejného obstarávania, vykoná podstatné zmeny v dokumentácii k zadávaniu zákazky (zmena v podmienkach účasti, požiadavkách na predmet zákazky, kritériách na vyhodnotenie ponúk, zmluvných podmienkach), môže (ale nemusí) sa dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na prvú ex ante kontrolu na riadiaci orgán opätovne, aby boli skontrolované aj aktualizované podmienky pripravovanej súťaže.

Zmeny zasiahli aj najdlhšiu fázu kontroly, ktorá sa viazala k nadlimitným zákazkám, a to druhú ex ante kontrolu, ktorú môže podľa aktuálnych pravidiel vykonávať riadiaci orgán iba v prípade dobrovoľnej žiadosti prijímateľa o výkon tohto typu kontroly, ak ide o nadlimitnú zákazku, ktorá nie je predmetnom povinnej kontroly Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „ÚVO“) podľa § 169 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. Na pripomenutie uvádzam, že podľa § 169 ods. 2 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní sa povinná kontrola ÚVO vzťahuje na postup zadávania nadlimitnej zákazky na dodanie tovaru alebo poskytnutie služby, okrem služby uvedenej v prílohe č. 1 k zákonu o verejnom obstarávaní, ktorá je financovaná aspoň z časti z prostriedkov Európskej únie a ktorej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia ako 600 000 eur, alebo sa podľa § 169 ods. 2 písm. c) ZVO vzťahuje na postup zadávania nadlimitnej zákazky na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1 k ZVO alebo postup zadávania zákazky na stavebné práce, ktoré sú financované aspoň z časti z prostriedkov Európskej únie. ÚVO v prípade podania podnetu poľa § 169 ods. 2 rozhodne do 45 dní odo dňa doručenia podnetu na výkon kontroly.

Zjednodušene povedané riadiaci orgán nekontroluje nadlimitné zákazky s predpokladanou hodnotou nad 600 000 eur bez DPH, ktoré sú predmetom povinnej kontroly ÚVO vyplývajúcej zo zákona o verejnom obstarávaní, čím sa ruší v tejto fáze komplikovaný a zdĺhavý duplicitný systém kontroly (na ktorom v roku 2016 trvali riadiace orgány, ktorým nestačila kontrola ÚVO v tejto fáze), ktorý mohol pri určitej nepriaznivej konštelácií hviezd (nekompletnosť dokumentácie, nevyhnutnosť žiadať o vysvetlenie a pod.) presiahnuť aj 150 kalendárnych dní. Riadiaci orgán tak podľa aktuálnych pravidiel nie je oprávnený vo svojej riadiacej dokumentácii určiť druhú ex ante kontrolu ako obligatórnu a prijímateľ sa bude môcť dobrovoľne rozhodnúť, či doručí dokumentáciu k nadlimitným postupom zadávania zákaziek na druhú ex-ante kontrolu na riadiaci orgán iba v prípade tých zákaziek, ktoré nie sú predmetom povinnej kontroly ÚVO podľa § 169 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. Od tejto zmeny sa očakáva radikálne zrýchlenie zadávania nadlimitných zákaziek a odstránenie problémov spojených s rôznymi závermi riadiaceho orgánu a ÚVO v rámci tej istej fázy kontroly.

Ex post kontrola po uzavretí zmluvy pochopiteľne zostáva, tento typ kontroly nie je možné opomenúť, aby sa neevidovali prípady, keď uzavretá zmluva bude v rozpore s ponukou úspešného uchádzača a podmienkami súťaže. Bolo však potrebné sa vysporiadať so situáciou, keď nadlimitná zákazka nebude kontrolovaná pred uzavretím zmluvy zo strany riadiaceho orgánu alebo ÚVO, čo sú prípady nadlimitných zákaziek s predpokladanou hodnotou do 600 000 eur bez DPH. Zároveň pred uzavretím zmluvy nie sú kontrolované ani podlimitné zákazky na stavebné práce (ide o zákazky značného finančného významu od 180 000 eur bez DPH až po 5 350 000 eur bez DPH) a zákazky v režime výnimiek, ktoré sa môžu pohybovať aj vo finančnom rozpätí niekoľkých miliónov (napr. mediálne kampane na nákup vysielacieho času). V tomto prípade je prijímateľ povinný určiť odkladaciu podmienku účinnosti v zmluve, uzavretej s úspešným uchádzačom, a to v prípade nadlimitných zákaziek, ktoré neboli predmetom druhej ex ante kontroly zo strany riadiaceho orgánu alebo ÚVO, podlimitných zákaziek na stavebné práce a zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť zákona o verejnom obstarávaní (výnimky) vo finančnom limite nadlimitnej zákazky. Zmluva s úspešným uchádzačom by v prípade týchto zákaziek nadobudla účinnosť po ukončení finančnej kontroly, v rámci ktorej riadiaci orgán neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania (po doručení správy z kontroly prijímateľovi), alebo v rámci ktorej prijímateľ súhlasil s výškou ex ante finančnej opravy uvedenej v návrhu správy/správe z kontroly a splnil podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa metodického pokynu CKO č. 5 (ide najmä o podmienku, keď prijímateľ preukáže, že disponuje finančnými zdrojmi, ktorými zabezpečí úhradu budúcich neoprávnených výdavkov minimálne vo výške navrhovanej ex ante finančnej opravy).

Ak by sme si vyššie uvedené zmeny zhrnuli, podstatné je, že všetky zákazky budú kontrolované iba v tých fázach, ktoré určujú centrálne pravidlá na úrovni Systému riadenia EŠIF, riadiace orgány si nemôžu v príručke pre kontrolu verejného obstarávania napr. určiť, že budú napriek kontrole ÚVO kontrolovať tú istú nadlimitnú zákazku pred uzavretím zmluvy aj svojimi administratívnymi kapacitami.

V akých fázach teda budú kontrolované jednotlivé zákazky podľa finančných limitov?

Nadlimitné zákazky

Prvá ex ante kontrola dobrovoľná; druhá ex ante kontrola dobrovoľná, ak ide o nadlimitnú zákazku s predpokladanou hodnotou do 600 000 eur bez DPH; kontrola ÚVO pred uzavretím zmluvy povinná podľa § 169 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, ak ide o nadlimitnú zákazku s predpokladanou hodnotou 600 000 eur a vyššou; ex post kontrola povinná (poznámka: ak riadiaci orgán skontroluje nadlimitnú zákazku pred uzavretím zmluvy, vykoná iba následnú ex post kontrolu v lehote 7 pracovných dní, v rámci ktorej kontroluje iba sled úkonov, ktoré viedli k uzavretiu zmluvy).

Podlimitné zákazky

Prvá ex ante kontrola dobrovoľná v prípade podlimitných zákaziek na stavebné práce; druhá ex ante kontrola sa nevykonáva; ex post kontrola povinná.

Zákazky s nízkymi hodnotami

Prvá ex ante kontrola sa nevykonáva; druhá ex ante kontrola sa nevykonáva; ex post kontrola povinná.

Zákazky, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť zákona o verejnom obstarávaní:

Prvá ex ante kontrola sa nevykonáva; druhá ex ante kontrola dobrovoľná v prípade zákaziek v režime výnimky vo finančnom limite nadlimitnej zákazky; ex post kontrola povinná.

Dodatky

Upravili sa aj pravidlá na výkon kontroly zmien zmlúv, uzavretých ako výsledok verejného obstarávania, keď návrh dodatku pred jeho podpisom je predmetom kontroly riadiaceho orgánu iba v prípade, ak prijímateľ návrh dodatku dobrovoľne predloží na riadiaci orgán za účelom výkonu kontroly a ide o zmenu zmluvy, ktorá bola výsledkom nadlimitného postupu zadávania zákazky. Opäť tak zvíťazil proklientský prístup, keď sa prijímateľ sám rozhodne, či bude dodatok kontrolovaný riadiacim orgánom ešte pred jeho podpisom.

;