Konferencia

MARATÓN VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 2024

16. - 17. apríl 2024

Grand hotel Permon **** , Podbanské

Chcem sa zaregistrovať

Pokračovať nižšie

MARATÓN VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 2024

V roku 2024 sme pre Vás pripravili IV. ročník obľúbenej konferencie. Aj tentokrát sa môžete tešiť na skvelý program v podaní našich lektorov.

Na konferencii v Podbanskom sa snúbi naoko nezlučiteľné – vzdelávanie, čarokrásna príroda a relax. Naši špičkoví odborníci svojimi vedomosťami, výberom tém, v neposlednom rade inovatívnym, moderným prístupom k vzdelávaniu vás presvedčia o tom, že v príjemnom prostredí sa dá vedomosti absorbovať ľahšie.

Pridanou hodnotou je, že diskutovať o problémoch, ktoré vás trápia viete počas celého dňa aj s ostatnými účastníkmi.

Hostia

Hosť

Mgr. Michal Garaj

Hlavné mesto SR Bratislava

Pôsobil na rôznych pozíciách na Úrade pre verejné obstarávanie, v súčasnosti vedie oddelenie verejného obstarávania v Hlavnom meste SR Bratislave a od roku 2022 pôsobí aj v konzultantskej spoločnosti Trivo s. r. o. Študoval právo na Trnavskej univerzite, manažment verejného obstarávania v Ríme a absolvoval aj Public Procurement Excellence program vo Viedni. S kolegami sa snaží aplikovať tú najlepšiu zahraničnú prax aj u nás, a to nielen v súlade so slovenskými predpismi, ale aj rýchlo a rozumne. Na verejných nákupoch ho baví viac ich ekonomická ako právna stránka.

Moderátor

Ing. Miroslava Packová, PhD.

eranet

Špecializuje sa na komplexnú analýzu vnútropodnikových procesov a implementáciu elektronických riešení. Svoje skúsenosti nadobudla aj v oblasti firemného nákupu, z ktorého sa snaží preberať viaceré inšpiratívne prístupy a aplikovať ich v podmienkach verejného obstarávania. Realizuje verejné obstarávania najmä so špecializáciou na zdravotnícke prístroje a zariadenia ako aj IT zákazky. Do verejných obstarávaní sa snaží vniesť zdravý rozum a agilný prístup.

Hosť

Mgr. Branislav Hudec

Úrad pre verejné obstarávanie

Pôsobí na ÚVO ako generálny riaditeľ sekcie metodiky a vzdelávania. Disponuje 18 ročnými skúsenosťami v oblasti verejného obstarávania, vrátane skúseností na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, kde pôsobil ako riaditeľ odboru verejného obstarávania. Pôsobil aj na Ministerstve financií SR (kontrola eurofondových zákaziek) a v súkromnom sektore (príprava ponúk a uplatňovanie revíznych postupov za uchádzača). Je autorom príručiek pre prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania financovaného z fondov EÚ. Študoval právo na Právnickej fakulte UK. Popri aplikačnej praxi sa venuje aj lektorskej činnosti a publikačnej činnosti.

Hosť

JUDr. Marek Šmid, LLB. (Hons)

Advokátska kancelária Grand Oak

Zakladateľ a partner advokátskej kancelárie Grand Oak so sídlom v Bratislave. Pôsobí aj v rozkladovej komisii Úradu pre verejné obstarávanie. Akademicky pôsobí na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity a na University of Westminster, Londýn a vo viacerých lektorských organizáciách na Slovensku a v zahraničí. Je poradcom Svetovej banky pre oblasť verejného obstarávania a štátnej pomoci. Vyštudoval právo na Slovensku, Veľkej Británii a Francúzsku. Vo svojej praxi sa venuje právnemu poradenstvu nielen v oblasti verejného obstarávania, pri ktorom sa zameriava na praktickosť výstupov pre klienta.

Hosť

Mgr. Jiří Šimon

Krajská zdravotní, a.s.

Právník, praktik a inovátor s 14 letou praxí v zakázkách v České republice. Působil jako gestor zákona o zadávání veřejných zakázek v letech 2010-2014 a 2023-24, řídil zakázky Ministerstva zemědělství, Generálního finančního ředitelství a Technické správy komunikací hl. m. Prahy. Aktuálně působí jako náměstek pro řízení obchodního úseku Krajské zdravotní a.s., největšího poskytovatele zdravotnické péče v ČR. Je absolventem kurzu Public Procurement Excellence 2019 ve Vídni, a držitelem certifikace B+ metody kvalitativního hodnocení Best Value Approach, kterou od roku 2019 s úspěchy vyzkoušel na pilotních projektech.

Hosť

Mgr. Jana Dubcová

Centrální nákup Plzeňského kraje

Je Public Procurement Expert, je absolventkou prestižního vzdělávacího programu Public Procurement Excellence 2022/2023 ve Vídni. Své znalosti a zkušenosti využívá ve prospěch veřejnosti a pomáhá zajistit, aby veřejné zakázky byly zadávány maximálně transparentně a v co nejvyšší kvalitě. Problematice veřejných zakázek se věnuje již od počátku své kariéry. Své zkušenosti včetně příkladů dobré i špatné praxe ochotně sdílí s kolegy z oboru, pravidelně vystupuje na odborných setkáních věnovaných veřejným zakázkám a publikuje v odborných časopisech. Za svou činnost ve funkci ředitelky Centrálního nákupu Plzeňského kraje získala již mnohá ocenění, jako je ocenění MPSV za přínos k rozvoji odpovědného veřejného zadávání nebo ocenění FSA za rok 2023 na festivalu eBF a to hned ve dvou kategoriích – Procurement Master a Procurement Trend.

Hosť

Mgr. Ivan Pudiš

Hlavné mesto SR Bratislava

Študoval na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Oblasti verejného obstarávania sa venuje 9 rokov, počas ktorých získal bohaté skúsenosti nielen pri riešení námietok a kontrole zákaziek ale hlavne pri realizáciách mnohých verejných nákupov. Štyri roky pracoval na Úrade pre verejné obstarávania, odbore dohľadu. V súčasnosti pracuje pre Hlavné mesto SR Bratislava, je členom Rady Úradu pre verejné obstarávanie, členom Osobitnej komisie Úradu pre verejné obstarávanie a od roku 2022 pôsobí aj v konzultantskej spoločnosti Trivo s. r. o. Verejné obstarávanie podľa neho netreba vnímať ako prekážku, ale ako možnosť nakupovať za verejné zdroje rozumne, efektívne a s pridanou hodnotou.

Hosť

Ing. Ondrej Kuruc, PhD.

Ministerstvo dopravy SR

Na Ministerstve dopravy SR ako generálny riaditeľ má za úlohu implementovať znalosti a procesy s ohľadom na podriadené organizácie v pôsobnosti ministerstva dopravy. Na ministerstve zdravotníctva vykonával koncepčnú, koordinačnú a kontrolnú činnosť na úrovni Ministerstva zdravotníctva SR v oblasti verejného obstarávania. Koordinoval a metodicky usmerňoval proces obstarávania vo vzťahu k organizáciám v pôsobnosti MZSR, posudzoval a kontroloval proces verejného obstarávania v rezorte zdravotníctva, vydával odborné stanoviská k procesom verejného obstarávania v rezorte zdravotníctva. Realizoval centrálne nákupy v rezorte zdravotníctve, založil centrálne Dynamické nákupné systémy a podieľal sa na tvorbe systému FLASHBONE, ktorý využil na ministerstve zdravotníctva pri nákupe dýchacích prístrojov v kritickom období okolo pandémie COVID-19 a na Správe štátnych hmotných rezerv pri nákupe OOPP.

Hosť

Erika Valacsay

Západoslovenská distribučná, a.s.

Vedie tím verejného obstarávania v Západoslovenskej distribučnej a.s. Má bohaté praktické skúsenosti s verejným obstarávaním zo strany uchádzača, verejného obstarávateľa a 15 rokov pôsobí v energetike ako expert a manager na strane obstarávateľa. Zavádzala a zdokonaľovala kvalifikačné systémy, digitalizovala a automatizovala proces verejného obstarávania a participovala aj na digitalizácii firemného nákupu. Medzi jej nové úlohy patrí aj čerpanie z Plánu obnovy v rámci projektu Repower a novou výzvou je spolupracovať a navrhnúť ESG politiku v spoločnosti, posunúť už existujúce zelené a sociálne aspekty na vyššiu úroveň.

Hosť

Ing. Martin Očkáš

MH Teplárenský holding, a.s.

V oblasti obstarávania pracuje 22 rokov, počas ktorých prešiel od párovania faktúr a kontroly nákupu, cez operatívneho nákupcu k strategickému a posledných 11 rokov pracuje na pozícii manažéra nákupu. Z toho posledných 8 rokov v rôznej miere participoval aj na verejnom obstarávaní, a to hlavne pri EU fondových zákazkách. Väčšiu časť svojho profesionálneho života pracoval pre súkromné spoločnosti a posledné 3 roky pracuje pre štátnu holdingovú akciovú spoločnosť MH Teplárenský holding, a.s. V obstarávaní ho najviac zaujíma nastavovanie, optimalizácia, digitalizácia a automatizácia procesu Procure to Pay s cieľom znížiť administratívnu záťaž, zefektívniť proces, eliminovať riziká fraudu a samozrejme dosiahnuť najlepšie možné obchodné podmienky.

Hosť

Mgr. Martin Daniš

Banskobystrický samosprávny kraj

Vo verejnom obstarávaní pôsobí viac ako 10 rokov, pričom si prešiel akademickým prostredím a súkromným sektorom, aby zakotvil vo verejnej správe, na Úrade Banskobystrického samosprávneho kraja. Tu ako vedúci oddelenia veřejného obstarávania doslova od nuly nastavil procesy spojené s verejným obstarávaním a plne ich zelektronizoval. V súčasnosti sa na úrade okrem verejného obstarávania venuje aj investičnému procesu z pozície riaditeľa odboru verejného obstarávania a investícií.

Hosť

Ing. Eva Beňušková

Stredisko služieb škole

Pracuje na Stredisku služieb škole v Košiciach na pozícií vedúcej úseku verejného obstarávania. Na základe svojich odborných vedomostí a skúseností zabezpečuje komplexný proces verejného obstarávania najmä v oblasti školstva. Prostredníctvom systému eranet zabezpečuje a koordinuje všetky kroky a rozhodnutia tak, aby boli efektívne, transparentné a v súlade s platnými legislatívnymi predpismi v celom procese.

Hosť

Mgr. Jakub Horváth

Hlavné mesto SR Bratislava

Študoval na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity. V súčasnosti pôsobí na oddelení verejného obstarávania v Hlavnom meste SR Bratislave. Rád prináša do zákaziek inovatívne prvky "šité" na predmet zákazky. Verejné obstarávanie v súlade so zákonom (ale bez pridanej hodnoty) je podľa neho málo. Predtým pôsobil na Úrade pre verejné obstarávanie.

Program

1. deň | Hala Grande

08:00 - 09:00
Registrácia

09:00 - 09:15
Úvodné slovo

09:15 - 10:30
Novelizácie zákona o verejnom obstarávaní - čo nám v praxi prinesú?

Návrhy zmien zákona o verejnom obstarávaní sú už známe. Prinesú mnoho výhod, no ani tentokrát sme sa nevyhli sporným návrhom, ktoré polarizujú názor odbornej verejnosti. O prínosoch aj negatívnom vplyve najdôležitejších zmien prídu porozprávať zástupcovia Úradu pre verejné obstarávanie. Priestor samozrejme necháme aj na otázky Vás - účastníkov.


10:30 - 11:00
Prestávka

11:00 - 12:30
Centrálne verejné obstarávanie – príklady z praxe

Toľko diskutovaný a prezentovaný koncept po prvýkrát nadobudne reálne kontúry. Pozrieme sa na príklady fungovania centrálneho verejného obstarávania na Slovensku aj Česku. Dozviete sa tak, čo všetko je potrebné zabezpečiť po organizačnej stránke predtým, než sa spustí prvá centrálna zákazka ako aj to, prečo to má zmysel.

12:30 - 14:00
Obed

14:00 - 15:00
Keď VO nevyjde podľa predstáv...

Učme sa z chýb iných. Tentokrát nebudeme na konferencii rozprávať len o tom, ako sa veci majú robiť - povieme si aj to, ako sa robiť nemajú ako aj to, že nie vždy všetko dopadne tak, ako by sme čakali. Traja skúsení odborníci prídu porozprávať o zákazkách, ktoré nedopadli úplne podľa predstáv, a z ktorých si vzali ponaučenie, ktoré sa môže zísť aj Vám.


15:00 - 15:45
Korekcie: koniec a zhaslo?

Čerpanie eurofondov je vynikajúcim zdrojom pre rozvoj územia, inovácií, alebo napríklad vzdelávania. Čo však, ak v rámci opätovnej kontroly zo strany poskytovateľa prídu korekcie – finančné opravy za zle spravené verejné obstarávanie? Je to koniec rozvoju, ktorému mal eurofondový príspevok napomôcť , alebo je možné brániť sa proti nezákonne uloženej korekcii? Od ktorého momentu existuje povinnosť korekciu zaplatiť? Spoločne sa pozrieme na praktické nástroje komunikácie s poskytovateľom dotácií, ako aj na praktické prípady vyplývajúce z rozhodnutí súdov.

19:30 - 21:00
Večera

21:00 - 23:59
Večerný program

1. deň | Sála Panoráma

08:00 - 09:00
Registrácia

09:00 - 09:15
Úvodné slovo

09:15 - 10:30
Novelizácie zákona o verejnom obstarávaní - čo nám v praxi prinesú?

Návrhy zmien zákona o verejnom obstarávaní sú už známe. Prinesú mnoho výhod, no ani tentokrát sme sa nevyhli sporným návrhom, ktoré polarizujú názor odbornej verejnosti. O prínosoch aj negatívnom vplyve najdôležitejších zmien prídu porozprávať zástupcovia Úradu pre verejné obstarávanie. Priestor samozrejme necháme aj na otázky Vás - účastníkov.


10:30 - 11:00
Prestávka

11:00 - 12:30
Ako hodnotiť kvalitu jednoducho

O tejto téme rozhodnete Vy – účastníci. Ktorá z nich Vás zaujme viac? Prečítajte si popis tém a rozhodnite, ktorú problematiku si zrozumiteľne a na príkladoch vysvetlíme na tomto workshope.

O tejto téme ste rozhodli Vy – naši účastníci. V rámci tejto témy sa zameriame na necenové kritériá hodnotenia a ukážeme si jednoduchú metódu, do ktorej nevstupujú žiadne body ani krkolomná matematika, a ktorá je napriek tomu jedna z najsprávnejších vôbec.

12:30 - 14:00
Obed

14:00 - 15:00
Využitie skúseností trhu pri príprave zákazky

Predstavíme si spôsoby, ako verejný obstarávateľ môže využiť skúsenosti dodávateľov na trhu pre efektívnejšiu prípravu zákaziek. A nebude to len o PTK. Aktuálne informácie priamo od subjektov z trhu môžu byť cenným nástrojom pre správne nastavenie verejného obstarávania. Na praktických príkladoch Vám ukážeme výhody a nevýhody jednotlivých spôsobov získavania informácií a tiež to, prečo sa netreba báť spolupráce s trhom pri príprave zákazky. V druhej časti Vám na konkrétnej zákazke na búracie práce predstavíme, ako sa dajú využiť poznatky trhu pre efektívnejšie a environmentálne šetrnejšie nastavenie verejného obstarávania.


15:00 - 15:45
Korekcie: koniec a zhaslo?

Čerpanie eurofondov je vynikajúcim zdrojom pre rozvoj územia, inovácií, alebo napríklad vzdelávania. Čo však, ak v rámci opätovnej kontroly zo strany poskytovateľa prídu korekcie – finančné opravy za zle spravené verejné obstarávanie? Je to koniec rozvoju, ktorému mal eurofondový príspevok napomôcť , alebo je možné brániť sa proti nezákonne uloženej korekcii? Od ktorého momentu existuje povinnosť korekciu zaplatiť? Spoločne sa pozrieme na praktické nástroje komunikácie s poskytovateľom dotácií, ako aj na praktické prípady vyplývajúce z rozhodnutí súdov.

19:30 - 21:00
Večera

21:00 - 23:59
Večerný program

2. deň | Hala Grande

09:30 - 11:00
Best value approach (alebo čo nechať na dodávateľa)

Metóda Best value approach je založená na predpoklade, že dodávateľ je expertom, ktorý najlepšie pozná predmet zákazky. Táto metóda tak vedie verejných obstarávateľov a obstarávateľov k tomu, aby bol spôsob naplnenia očakávaných výsledkov a potrieb navrhovaný samotnými dodávateľmi. Prečo tak nenechať na dodávateľa návrh riešenia alebo aspoň jeho časti? A že to nejde? O opaku Vás presvedčia príklady z praxe.


11:00 - 11:30
Prestávka

11:30 - 13:00
Budúcnosť verejného obstarávania

Verejné obstarávanie si za ostatné dve desaťročia prešlo výraznými zmenami. Nie len čo sa týka procesu nákupu, ale aj jeho samotnej podstaty a nastavenia. Na príkladoch zmien v oblasti digitalizácie, elektronizácie a automatizácie si ukážeme cestu vývoja, ktorú už máme za sebou a predstavíme si výzvy, ktoré nás čakajú v najbližšom období. Reč bude aj o umelej inteligencii - ako ovplyvní verejné obstarávanie, či sa jej treba obávať alebo či ju môžeme využiť ako vhodný nástroj pre zlepšenie efektivity vo verejnom obstarávaní.


13:00 - 13:30
Ukončenie

13:30 - 15:00
Obed

2. deň | Sála Panoráma

09:30 - 11:00
Nástroje na udržanie kvality počas plynutia zmluvy

Ako zabezpečiť kvalitu plnenia od dodávateľov aj po podpise zmluvy? V niektorých prípadoch sa to dá konzervatívnymi riešeniami, inokedy si to vyžaduje sofistikovanejší prístup. A práve na ten sa najviac zameriame. Na praktických príkladoch Vám predstavíme nástroje a postupy, ktoré pomôžu zabezpečiť, že dodávatelia budú motivovaní poskytovať plnenia v kvalitatívnom štandarde, aj keď sa kvalita ich práce vopred nedá overiť a zmerať.


11:00 - 11:30
Prestávka

11:30 - 13:00
Ako používať elektronické aukcie

Zvyšovanie limitov vo VO spôsobuje, že v čoraz viac zákazkách môžeme používať prakticky akékoľvek aukcie a nehrozí nám, že nám ich niekto z nevedomosti vytkne. Aukcia je svojím spôsobom hra a Vy ste jej tvorca. Vhodným dizajnom aukcie môžete pri rovnakej časovej náročnosti ovplyvniť výslednú cenu aj o desiatky percent, preto nie je na zahodenie o aukciách vedieť viac a naučiť sa ich používať.

13:00 - 13:30
Ukončenie

13:30 - 15:00
Obed

Cenník

Vyberte si typ vstupného podľa Vašich preferencií. Všetky ceny sú uvedené bez DPH.

Osobná účasť + ZÁZNAM Z OBOCH PANELOV

340,00

 • vstup na konferenciu - Grand hotel Permon ****
 • video záznam zo všetkých panelov
 • vzdelávacie materiály (tlačené a elektronické)
 • odpovede na Vaše otázky
 • bohaté občerstvenie, obedy, slávnostná večera a taška plná prekvapení ;-)

Buďte súčasťou jarného top podujatia v oblasti verejného obstarávania v SR a pripomeňte si dôležité momenty vďaka video záznamom zo všetkých panelov..

Mám záujem
ŽIVÉ VYSIELANIE + ZÁZNAM Z OBOCH PANELOV

220,00

 • živé vysielanie z oboch panelov z pohodlia Vašej kancelárie aj domova
 • záznam z Hlavného panelu
 • záznam z Praktického panelu
 • odpovede na Vaše otázky
 • vzdelávacie materiály (elektronické)

Nemôžete sa zúčastniť, je pre Vás Podbanské ďaleko alebo sa obávate epidemiologickej situácie? Buďte s nami prostredníctvom živého vysielania alebo záznamov z oboch panelov.

Mám záujem

Informácie o ubytovaní

Účastníci konferencie majú možnosť využiť zľavnené ubytovanie v GRAND HOTEL PERMON **** na Podbanskom.

Zľavnené ubytovanie 16. - 17.apríl 2024:

Rezerváciu ubytovania je potrebné vykonať nasledovne:

 1. Vyplniť kontaktný formulár na web stránke hotela: https://www.podbanskeresort.sk/kongres/kontakt
 2. Do poľa – Názov konferencie, uviesť: EDUVEO


Zľavnené ubytovanie deň pred alebo deň po konferencii:

Ubytovanie je možné aj v termínoch 15. - 16. apríl a 17. - 18. apríl , ale dostupný je však len obmedzený počet izieb. Preto ak máte záujem o ubytovanie deň pred alebo deň po konferencii, vykonajte rezerváciu čím skôr.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností nás môžete kontaktovať na emailovej adrese info@eduveo.sk alebo telefonicky +421 948 877 663

GRAND HOTEL PERMON ****

1-lôžková izba | 120,00 € osoba/noc

2-lôžková izba (izba obsadená 2 osobami) | 80,00 € osoba/noc

Prístelka | 60 € osoba/noc

Ubytovanie zahŕňa:

 • Raňajky formou bufetu
 • Parkovanie pri GRAND HOTEL PERMON ****
 • Vstup do AQUA & KIDS´ Paradise

Uvedené ceny za ubytovanie sú vrátane DPH.

Generálny partner

grandoak

Partneri

Ultima Ratio, s.r.o.
NAŠE
innovis
TRIVO
SKA
ISKA
Otidea
PROSTAFF
LaDanza

Registrácia

Nahrávam

Kontakt

V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností nás neváhajte kontaktovať.

Správa

Organizátor

innovis, s.r.o.
Moldavská cesta 10/B, 040 11 Košice

IČO: 47894458
IČ DPH: SK2024139656

Zápis v OR OS Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 36278/V

Grand hotel Permon ****

Pribylina 1486, Podbanské

V rezorte Podbanské nájdete jeden z najobľúbenejších hotelov na Slovensku - známy Grand hotel Permon**** s jedným z najväčších a najvyhľadávanejších hotelových wellness komplexov na Slovensku - Permon´s Paradise.

Webstránka hotela