Konferencia

MARATÓN VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 2023

18. - 19. apríl 2023

Grand hotel Permon **** , Podbanské

Chcem sa zaregistrovať

Pokračovať nižšie

MARATÓN VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 2023

V roku 2023 sme pre Vás pripravili III. ročník obľúbenej konferencie. Aj tentokrát sa môžete tešiť na:

 • 10 špičkových hostí
 • 10 odborných tém
 • 3 interaktívne workshopy

Na konferencii v Podbanskom sa snúbi naoko nezlučiteľné – vzdelávanie, čarokrásna príroda a relax. Naši špičkoví odborníci svojimi vedomosťami, výberom tém, v neposlednom rade inovatívnym, moderným prístupom k vzdelávaniu vás presvedčia o tom, že v príjemnom prostredí sa dá vedomosti absorbovať ľahšie.

Pridanou hodnotou je, že diskutovať o problémoch, ktoré vás trápia viete počas celého dňa aj s ostatnými účastníkmi.

Hostia

Moderátor

Mgr. Branislav Hudec

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Pôsobí na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riaditeľ odboru verejného obstarávania a plní úlohy aj pre sekciu Centrálny koordinačný orgán. Má 14-ročné skúsenosti v oblasti verejného obstarávania, vrátane pôsobenia na ÚVO a MFSR.

Moderátor

Ing. Miroslava Packová, PhD.

eduveo

Špecializuje sa na komplexnú analýzu vnútropodnikových procesov. Svoje skúsenosti nadobudla aj v oblasti firemného nákupu, z ktorého sa snaží preberať viaceré inšpiratívne prístupy a aplikovať ich v podmienkach verejného obstarávania.

Hosť

JUDr. Peter Kubovič

Úrad pre verejné obstarávanie

Predseda Úradu pre verejné obstarávanie. Je uznávaným a dlhoročným odborníkom v oblasti verejného obstarávania. V minulosti na úrade pôsobil na viacerých pozíciách, venoval sa metodike, bol riaditeľom legislatívno-právneho odboru a predsedom komisie pre rozhodovanie v konaní o námietkach. Pracovné skúsenosti má aj z riadiacich pozícií v meste Trnava a na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitosti SR. Dlhodobo sa venuje lektorstvu a je špecialista na rozhodnutia Súdneho dvora EÚ.

Hosť

Mgr. Ľubomír Gašparík

Ultima Ratio, s.r.o.

Problematike verejného obstarávania sa venuje takmer 20 rokov. Pôsobil v rezortoch štátnej správy, ako aj na akademickej pôde. Realizoval rôzne verejné obstarávania financované aj z prostriedkov EU a od roku 2014 pôsobí v spoločnosti Ultima Ratio, s.r.o. na pozícií špecialistu pre verejné obstarávanie.

Hosť

Mgr. Michal Garaj

Hlavné mesto SR Bratislava

Vedie oddelenie verejného obstarávania v Hlavnom meste SR Bratislave. Pôsobil aj na rôznych pozíciách na Úrade pre verejné obstarávanie. O verejnom obstarávaní píše, prednáša, premýšľa a baví ho na ňom viac jeho ekonomická stránka, ako tá právna. S kolegami sa preto snažia obstarávať nielen v súlade so zákonom, ale aj rozumne.

Hosť

Mgr. Viera Halašová

Úrad pre verejné obstarávanie

Pôsobí ako vedúca oddelenia odboru dohľadu na Úrade pre verejné obstarávanie a má viacročné skúsenosti s výkonom kontroly verejných obstarávaní. V oblasti verejného obstarávania a hospodárskeho práva vzdeláva už niekoľko rokov študentov Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave so zámerom vzdelávať budúcu generáciu odborníkov vo verejnom obstarávaní.

Hosť

Ing. Anna Juráková, PhD.

Úrad pre verejné obstarávanie

Na Úrade pôsobí už viac ako 11 rokov. Vedie oddelenie vestníka. Špecializuje sa na správu a rozvoj informačných systémov v oblasti zverejňovania oznámení a dokumentov používaných vo verejnom obstarávaní, vrátane poskytovania metodickej činnosti a helpdesku. Spolupracuje na tvorbe stratégií a harmonizácie predpisov v tejto oblasti.

Hosť

Mgr. Ing. Maroš Katkovčin, PhD.

AGM partners, s. r. o. a Právnická fakulta UK v Bratislave

Pôsobí ako advokát v advokátskej kancelárii AGM partners a na Právnickej fakulte UK v Bratislave. Verejnému obstarávaniu sa dlhodobo venuje v právnej praxi, pričom v tejto oblasti aj pravidelne publikuje. Špecializuje sa na poskytovanie komplexného právneho poradenstva uchádzačom pôsobiacim predovšetkým v sektore IT a stavebníctvo.

Hosť

Mgr. Ivan Pudiš

Hlavné mesto SR Bratislava

Člen Rady ÚVO. Aktuálne pôsobí na Magistráte hlavného mesta SR Bratislava na oddelení verejného obstarávania, kde sa spolu s kolegyňami a kolegami snažia obstarávať rozumne, efektívne a s pridanou hodnotou. V minulosti pracoval ako advokátsky koncipient a v rokoch 2015 až 2019 pôsobil na Úrade pre verejné obstarávanie, na odbore dohľadu.

Hosť

Ing. Ondrej Kuruc, PhD.

Ministerstvo zdravotnictva SR

Generálny riaditeľ sekcie verejného obstarávania na Ministerstve zdravotnictva SR. Optimista ktory verí, že štát dokáže nakupovať rovnako efektívne ako firemný nákup.

Hosť

JUDr. Bc. Nikola Kočiščáková

Úrad pre verejné obstarávanie a Právnická fakulta UMB Banská Bystrica

Pôsobí na Úrade pre verejné obstarávanie a na Právnickej fakulte UMB v Banskej Bystrici. V praxi sa ako lektorka orientuje predovšetkým na vzdelávanie subjektov pôsobiacich vo verejnom obstarávaní. Špecializuje sa na poskytovanie komplexného poradenstva v oblasti verejného obstarávania pre verejných obstarávateľov aj uchádzačov, a to za súčasného prepojenia ekonomických poznatkov s právnou praxou.

Hosť

PhDr. Matúš Džuppa, LL. M.

TRANSPAREX

Je autorom analytického portálu pre verejné obstarávanie TRANSPAREX. Zároveň sa dlhodobo profesionálne venuje verejnému obstarávaniu, v tejto oblasti školí a publikuje.

Hosť

Ing. Jozef Daňko

Úrad pre verejné obstarávanie

Vedúci medzinárodnej spolupráce a rozvoja verejného obstarávania

Hosť

JUDr. Tomáš Slávik

Úrad pre verejné obstarávanie

Oddelenie medzinárodnej spolupráce a rozvoja verejného obstarávania. Na Úrade pracuje od roku 2015, kde sa v rámci svojej agendy zameriava na rozvoj a podporu zeleného verejného obstarávania.

Program

1. deň | Hlavný panel - "Panoráma"

09:00 - 10:00
Registrácia

10:00 - 10:15
Slávnostné privítanie & predstavenie hostí

10:15 - 11:30
„Čo bude aj nebude“ Úvodné slovo predsedu ÚVO

Aké zmeny plánuje nový predseda Úradu pre verejné obstarávanie a čo všetko nás pod jeho vedením čaká? Aké ustanovenia zákona ostanú len na papieri a ktoré z nich sa stanú realitou bežných obstarávateľských dní? Zmenia sa niektoré obligatórne časti zákona na dobrovoľné a ako to bude s toľko diskutovanou profesionalizáciou? Aj to sa dozvieme priamo od JUDr. Petra Kuboviča, ktorý nás poctí svojou účasťou.


11:30 - 12:00
Prestávka | občerstvenie

12:00 - 13:00
Veľká zmena v zverejňovacích povinnostiach

September 2023 – mesiac, v ktorom pre každého verejného obstarávateľa aj obstarávateľa nastanú veľké zmeny. Výmena systému ISZÚ za eForms spojená s úplne novými formulármi, ktorých obsah sa významne zmení. Dozviete sa, aké nové zverejňovacie povinnosti nás čakajú.

13:00 - 14:15
Obed

14:15 - 15:15
Konflikt záujmov trocha inak

Konflikt záujmov je vždy často diskutovanou témou zahalenou rúškom tajomstva a nejasností. Nejak ho však skúmať musíme, a to pri každej jednej zákazke. My sa na konflikt záujmov pozrieme z troch pohľadov: pohľad kontrolóra, pohľad praktika a analytický pohľad. V rámci tohto panelu sa tak oboznámite s najnovšími rozhodnutiami a odporúčaniami v danej oblasti, postupom, ktorý aplikujú kontrolóri pri skúmaní konfliktu záujmov ako aj analýzou fungovania systému TRANSPAREX, ktorý automatizovaným spôsobom vyhľadáva konflikt záujmov za vás.


15:30 - 16:45
Panelová diskusia „Z každého rožka troška“

Praktické problémy, ktoré vznikajú pri realizácii verejného obstarávania sú tak rôzne, že ich ťažko pomenovať trefnejšie než „z každého rožka troška“. Tejto panelovej diskusie sa zúčastnia viacerí naši lektori, ktorí prediskutujú viaceré situácie zo života obstarávača a súčasne zodpovedia otázky a problémy, s ktorými prídete vy – naši účastníci.

19:00 - 22:00
Slávnostná večera & spoločenský program

1. deň | Praktický panel - "Modrá sála"

09:00 - 10:00
Registrácia

10:00 - 10:15
Slávnostné privítanie & predstavenie hostí

10:15 - 11:30
„Čo bude aj nebude“ Úvodné slovo predsedu ÚVO

Aké zmeny plánuje nový predseda Úradu pre verejné obstarávanie a čo všetko nás pod jeho vedením čaká? Aké ustanovenia zákona ostanú len na papieri a ktoré z nich sa stanú realitou bežných obstarávateľských dní? Zmenia sa niektoré obligatórne časti zákona na dobrovoľné a ako to bude s toľko diskutovanou profesionalizáciou? Aj to sa dozvieme priamo od JUDr. Petra Kuboviča, ktorý nás poctí svojou účasťou.


11:30 - 12:00
Prestávka | občerstvenie

12:00 - 13:00
Veľká zmena v zverejňovacích povinnostiach

September 2023 – mesiac, v ktorom pre každého verejného obstarávateľa aj obstarávateľa nastanú veľké zmeny. Výmena systému ISZÚ za eForms spojená s úplne novými formulármi, ktorých obsah sa významne zmení. Dozviete sa, aké nové zverejňovacie povinnosti nás čakajú.

13:00 - 14:15
Obed

14:15 - 15:15
Integrácia IS eranet na Elektronickú platformu

Povinné používanie elektronickej platformy neocenilo 43% respondentov v dotazníkovom prieskume realizovanom samotným ÚVO. Hlavným dôvodom by mohla byť skutočnosť, že elektronická platforma je v porovnaní so súkromnými systémami pozadu z viacerých uhlov pohľadu. Existuje na súčasný stav "liek"? Ako aj naďalej využívať benefity súkromných systémov a súčasne elektronickú komunikáciu realizovať cez EVO? S tímom IS eranet sa pozrieme na možnosti, ktoré ponúka nimi vybudovaný integračný most, ktorý umožňuje odosielanie a príjem dát z/do EVO.


15:30 - 16:30
Budovanie expertnosti vo verejnom obstarávaní

Úrad pre verejné obstarávanie plánuje v spolupráci so zahraničnými partnermi, na základe implementácie ProcureCompEU do praxe, vybudovať nový a strategicky orientovaný systém vzdelávania a budovania interných kapacít našich verejných obstarávateľov. Obdobne plánuje úrad pristúpiť k budovaniu expertnosti pre zamestnancov vykonávajúcich dohľad nad verejným obstarávaním. Príďte si vypočuť tieto, aj ďalšie nové myšlienky Úradu v oblasti vzdelávania.

19:00 - 22:00
Slávnostná večera & spoločenský program

2. deň | Hlavný panel - "Panoráma"

09:00 - 11:00
Dodatky – ako ich správne uzatvárať a ako si vyrokovať dobrú cenu

Covid aj inflácia významne zvýšili potrebu uzatvárania dodatkov týkajúcich sa navyšovania cien no zároveň aj šetrenia verejných zdrojov. Naplnenie týchto potrieb si vyžaduje nemalé schopnosti a znalosti aj pri rokovaní s dodávateľmi a posudzovaní reálnej situácie na trhu. V tejto diskusii sa tak dozviete ako správne uzatvárať dodatky, ako vyhodnotiť informácie od dodávateľa a akým spôsobom s nim viesť rokovanie tak, aby ste dosiahli čo najlepšie zmluvné podmienky. So svojimi skúsenosťami s rokovaním sa prídu podeliť nielen verejní obstarávatelia ale aj obstarávatelia, ktorí rokovaciu prax nadobudli aj zo súťaží realizovaných mimo zákon o verejnom obstarávaní.


11:00 - 11:30
Prestávka | občerstvenie

11:30 - 12:45
Best practice obstarávania stavebných prác a IT služieb „očami záujemcu“

Zodpovednosť za nastavenie súťažných podkladov a obchodných podmienok plnenia zákazky je na strane verejného obstarávateľa, pričom možnosť ich ovplyvnenia zo strany záujemcov do značnej miery záleží len od úvahy verejného obstarávateľa. V rámci tejto témy budú z perspektívy záujemcov prezentované časté problémy, s ktorými sa záujemcovia stretávajú v prípade účasti vo verejných obstarávaniach na stavebné práce a IT služby, a to za účelom predstavenia best practice obstarávania stavebných prác a IT služieb z pohľadu verejných obstarávateľov.


13:00 - 14:30
Obed

2. deň | Praktický panel - "Modrá sála"

09:00 - 11:00
Dodatky – ako ich správne uzatvárať a ako si vyrokovať dobrú cenu

Covid aj inflácia významne zvýšili potrebu uzatvárania dodatkov týkajúcich sa navyšovania cien no zároveň aj šetrenia verejných zdrojov. Naplnenie týchto potrieb si vyžaduje nemalé schopnosti a znalosti aj pri rokovaní s dodávateľmi a posudzovaní reálnej situácie na trhu. V tejto diskusii sa tak dozviete ako správne uzatvárať dodatky, ako vyhodnotiť informácie od dodávateľa a akým spôsobom s nim viesť rokovanie tak, aby ste dosiahli čo najlepšie zmluvné podmienky. So svojimi skúsenosťami s rokovaním sa prídu podeliť nielen verejní obstarávatelia ale aj obstarávatelia, ktorí rokovaciu prax nadobudli aj zo súťaží realizovaných mimo zákon o verejnom obstarávaní.


11:00 - 11:30
Prestávka | občerstvenie

11:30 - 12:45
Zelené verejné obstarávanie v praxi

Panel bude rozdelený na všeobecnú a praktickú časť. Vo všeobecnej časti sa účastníci dozvedia užitočné informácie o posledných legislatívnych zmenách, ktoré boli zamerané na podporu rozvoja zeleného verejného obstarávania. V praktickej časti budú prezentované viaceré príklady dobrej praxe, ktoré môžu slúžiť ako inšpirácia pre verejných obstarávateľov.

aaa

13:00 - 14:30
Obed

Cenník

Vyberte si typ vstupného podľa Vašich preferencií. Všetky ceny sú uvedené bez DPH.

Zľava | 10%
Osobná účasť + video záznam z celej konferencie

310,00 279,00

 • vstup na konferenciu - Grand hotel Permon ****
 • video záznam zo všetkých panelov
 • vzdelávacie materiály (tlačené a elektronické)
 • odpovede na Vaše otázky
 • bohaté občerstvenie, obedy, slávnostná večera a taška plná prekvapení ;-)
 • zľava platná do 31.3.2023 alebo do vypredania stanoveného limitu

Buďte súčasťou jarného top podujatia v oblasti verejného obstarávania v SR a pripomeňte si dôležité momenty vďaka video záznamom zo všetkých panelov..

Mám záujem
Zľava | 10%
ŽIVÉ VYSIELANIE + ZÁZNAM Z OBOCH PANELOV

190,00 171,00

 • živé vysielanie z Hlavného panelu z pohodlia Vašej kancelárie aj domova
 • záznam z Hlavného panelu
 • záznam z Praktického panelu
 • odpovede na Vaše otázky
 • vzdelávacie materiály (elektronické)
 • zľava platná do 31.3.2023 alebo do vypredania stanoveného limitu

Nemôžete sa zúčastniť, je pre Vás Podbanské ďaleko alebo sa obávate epidemiologickej situácie? Buďte s nami prostredníctvom živého vysielania alebo záznamov z oboch panelov.

Mám záujem

Informácie o ubytovaní

Účastníci konferencie majú možnosť využiť zľavnené ubytovanie v GRAND HOTEL PERMON **** na Podbanskom.

Zľavnené ubytovanie 18. - 19.apríl 2023:

Rezerváciu ubytovania je potrebné vykonať nasledovne:

 1. Vyplniť kontaktný formulár na web stránke hotela: https://www.podbanskeresort.sk/kongres/kontakt
 2. Do poľa – Názov konferencie, uviesť: EDUVEO


Zľavnené ubytovanie deň pred alebo deň po konferencii:

Ubytovanie je možné aj v termínoch 17. - 18. apríl a 19. - 20. apríl , ale dostupný je však len obmedzený počet izieb. Preto ak máte záujem o ubytovanie deň pred alebo deň po konferencii, vykonajte rezerváciu čím skôr.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností nás môžete kontaktovať na emailovej adrese info@eduveo.sk alebo telefonicky +421 948 877 663

GRAND HOTEL PERMON ****

1-lôžková izba | 110,00 € osoba/noc

2-lôžková izba (izba obsadená 2 osobami) | 70,00 € osoba/noc

Ubytovanie zahŕňa:

 • Raňajky formou bufetu
 • Parkovanie pri GRAND HOTEL PERMON ****
 • Vstup do AQUA & KIDS´ Paradise

Uvedené ceny za ubytovanie sú vrátane DPH.

Partneri

Ultima Ratio, s.r.o.
innovis
AGM Partners
TRANSPAREX
Otidea

Registrácia

Nahrávam

Kontakt

V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností nás neváhajte kontaktovať.

Správa

Organizátor

innovis, s.r.o.
Moldavská cesta 10/B, 040 11 Košice

IČO: 47894458
IČ DPH: SK2024139656

Zápis v OR OS Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 36278/V

Grand hotel Permon ****

Pribylina 1486, Podbanské

V rezorte Podbanské nájdete jeden z najobľúbenejších hotelov na Slovensku - známy Grand hotel Permon**** s jedným z najväčších a najvyhľadávanejších hotelových wellness komplexov na Slovensku - Permon´s Paradise.

Webstránka hotela